Przypominamy o konkursach

18 września 2021

Przypominamy o konkursach dla uczniów ogłoszonych już przed wakacjami.

Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Łodzi oraz Zespół ds. Promocji Szkoły ogłaszają Konkurs na film promujący szkołę

REGULAMIN KONKURSU

I. Cele Konkursu

1. Promowanie pozytywnego wizerunku liceum na forum miasta, województwa i regionu;

2. Promowanie aktywności i kreatywności uczniów;

3. Inspirowanie uczniów do niekonwencjonalnych działań edukacyjnych i wychowawczych;

4. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w pracy wychowawczej.

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie może wziąć udział każdy, uczęszczający aktualnie do szkoły podstawowej lub liceum uczeń – indywidualnie.

2. Do Konkursu mogą być zgłoszone filmy, które spełniają następujące warunki:

a) są przeznaczone do publikacji w Internecie lub do projekcji multimedialnych, b) promują naszą szkołę

3. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić kilka filmów.

4. Film zgłoszony do Konkursu musi spełniać następujące warunki techniczne: a) rozdzielczość: – minimalna: 720 x 480 (16:9 SD), – zalecana: 1280 x 720 (16:9 HD), b) format zapisu: mpg, mov, avi, c) rozmiar maksymalny pliku: do 8 GB, d) format dźwięku: preferowane są kodeki MP3 lub AAC, e) film może być nakręcony: kamerą cyfrową, telefonem komórkowym lub aparatem fotograficznym. 6. Czas trwania filmu: od 2 do 5 minut.

IV. Zgłaszanie filmów

1. Filmy konkursowe należy przekazać osobiście do Ludwika Sikorskiego na nośniku dvd lub pendrivie. Lub wysłać na email l.sikorski@katolik.szkola.pl

2. Stan techniczny zgłoszonego filmu powinien umożliwiać jego projekcję.

3. Nośnik oraz okładka każdego filmu muszą być opisane (imię i nazwisko twórcy/twórców, klasa/ -y i tytuł filmu.

4. Zgłaszający film ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z wykorzystaniem filmu. W żadnym wypadku zgłoszony film nie może mieć wad prawnych, a w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich.

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie wraz z filmem prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 1) oraz metryki filmu (załącznik nr 2);

6. Termin zgłaszania filmów upływa 30 września 2021r..

7. Organizator ma prawo do odrzucenia filmów, jeśli nie spełniają one wymaganych Regulaminem warunków.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych filmów lub ich fragmentów w celach promujących liceum.

V. Ocena filmów

1. Oceny filmów dokona Jury w składzie:

Ks dyr. Dr Marcin Czajkowski

Vice Dyr. Mgr Monika Brzezińska

Mgr Ludwik Sikorski

Nagrody 1.

Organizator przewiduje nagrodę w wysokości 500pln, a kwota zostanie przelana na konto rodzica jeśli uczestnik konkursu jest niepełnoletni.

2. Najlepsze filmy zostaną upublicznione na stronie internetowej i fanpage’u szkoły. Zgłoszenie filmu do Konkursu oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

Załącznik nr 1 KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA W KONKURSIE FILMOWYM Imię i nazwisko, …………………………………………………………………………….… klasa ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Adres e-mail……………………………………………… tel. ……………………… Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Filmowego i akceptuję jego treść. Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do filmu i przenoszę je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania filmu do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przed jego publikacją. Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w Dz.U. 1994 nr 24 poz. 8 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie wykorzystania, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu. Wyrażam zgodę na udział mojej/-go córki/syna na udział w konkursie filmowym* …………. ………………………… ……………………………………….. ………………………… ………………………….. data i podpis autora/-ów filmu *Podpis rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika Konkursu

Załącznik nr 2 METRYKA FILMU (Wypełniamy tylko pola, które mają zastosowanie) Tytuł filmu Rok produkcji Czas trwania Autor filmu Autor scenariusza Autor zdjęć Utwory wchodzące w skład filmu: Tytuł utworu Rodzaj utworu Kompozytor Autor tekstu Nazwisko wykonawcy Właściciel praw Oświadczam, że zapoznałem\am się z regulaminem konkursu, akceptuję jego postanowienia oraz jestem uprawniony\a do zgłoszenia filmu na konkurs. ……………………………………….… data i podpis osoby zgłaszającej

Zapraszamy na szkolny konkurs fotograficzny.
Wakacyjna przygoda z aparatem fotograficznym będzie oceniana w czterech kategoriach:

Mikroświat przyrody. Coś czego nie zauważamy. Rzeczy bardzo małego formatu, często niedostrzegalne przez człowieka w codziennym życiu , cały świat przyrody, który jest bardzo małych rozmiarów.
Leśne widoki. Tematem jest piękno lasu.
Samotność w krajobrazie. Pojedyncze rzeczy wyróżniające się na tle otaczającej je przyrody. Widoki osamotnionych elementów przyrody takich jak drzewo na łące, wyjątkowej góry, osamotnionego budynku itp.
Przydrożne kapliczki.

W konkursie mogą brać udział uczniowie ZSK im. Jana Pawła II w Łodzi (na rok szkolny 2021-2022). Prace dostarczone muszą być w terminie 6.09.21 do 30.10.21 r.
Każdy uczeń może złożyć 5 fotografii w jednej kategorii tematycznej. (Maksymalnie 5 zdjęcia w 4 kategoriach, czyli 20 zdjęć). Format zdjęć to 13 x 18 cm – na papierze fotograficznym.
Prace muszą być:
– własnego autorstwa, niepublikowane wcześniej,
– podpisane na odwrocie: imię i nazwisko ucznia, klasa, kategoria konkursu , tytuł zdjęcia –
wymyślony przez autora,
– preferowane fotografie bez żadnych postaci na zdjęciu,
Fotografie będą oceniane pod względem:
– ciekawego ujęcia,
– oryginalność pomysłu,
– zgodności z tematem poszczególnej kategorii,
– wrażenie artystyczne (np. ostrość, kompozycja, wyrazistość zdjęcia itp.)

Konkurs będzie rozstrzygnięty w 4 kategoriach (3 pierwsze miejsca) oraz wyłoniony zostanie najlepszy „Uczeń – fotograf szkolny 2021 r”., który otrzyma największą ilość punktów łącznie. Zdjęcie zostaną ocenione przez komisję w systemie punktowym w każdej kategorii tematycznej (od 0 do 20 pkt. ).
Na łączną liczbę punktów będzie się składały następujące czynniki :
– suma punktów za każde zdjęcie z 4 kategorii tematycznych,
– złożenie jednego zdjęcia – 1 pkt,
– wystartowanie w jednej kategorii – 5pkt,
Pracę należy dostarczyć od 6 września do 30 października 2021 r. (piątek)
do – P. Śmiechowicza (wszelkie informacje p.smiechowicz@katolik.szkola.pl )
——————————————————————————————————————————————-
* W przypadku zdalnego nauczania w tym okresie pod uwagę będą brane fotografie w wersji elektronicznej przesłanej na adres: p.smiechowicz@katolik.szkola.pl 

Za udział w konkursie uczeń otrzyma celującą ocenę cząstkową z informatyki.

Sprzątanie ŚwiataBiegnij z nami po marzenia
Listopad 2021
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Ostatnio dodane