ERASMUS+ - Regulamin rekrutacji

17 września 2019

Przedstawiamy Wam regulamin projektu ERASMUS+,  w którym nasza szkoła bierze udział:

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
All different, all the same

1.Projekt Erasmus + o numerze 2019-1-HU01-KA229-060948_6 i nazwie All different,all the same realizowany jest w Zespole Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Łodzi w okresie od 1.09.2019 do 31.08.2021
2.Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Udział w programie jest bezpłatny.
3.Projekt przewiduje wyjazdy uczniów i nauczycieli na Węgry, Łotwę i do Turcji, oraz nauczycieli do Hiszpanii i Włoch. Czas pobytu w szkole partnerskiej wynosi 5 dni. Każdy wyjazd poprzedzony jest przygotowaniem kulturowym, a po przyjeździe uczestnicy zdają relację wspólnocie szkolnej /lokalnej.
4.Partnerami szkoły są:
Miskolci Szakkepzesi Centrum Mezokovezdi Szent Laszlo Gimnaziuma,Kozgazdasagi Szakgimnaziuma es Kollegiuma,
Silifke Anadolu Lisesi,
Colegio Claret Askartza Ikastetxea,
IIS Francesco Orioli,
Rigas 31. Vidusskola.
5.Planowane terminy wizyt uczniów w szkołach partnerskich:
Listopad 2019 – Węgry,
Maj 2020 – Łotwa,
Maj 2021 – Turcja.
6.Językiem projektu jest język angielski.
7.Projekt skierowany jest do uczniów ZSK im. Jana Pawła II w wieku od 14 do 19 lat, szczególnie tych, którzy mogą wziąć udział w pracach projektowych do końca trwania projektu.

CELE PROJEKTU

1.Wzbogacenie wiedzy uczniów o dziedzictwie kulturowym Polski i krajów partnerskich.
2.Kształtowanie postawy tolerancji i umiejętności współpracy.
3.Rozwijanie umiejętności językowych.

ZASADY REKRUTACJI

1.Informacja o prowadzonej rekrutacji oraz regulamin uczestnictwa zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.
2.Rekrutacja trwa do 27 września 2019.
3.Młodzież zainteresowana udziałem w projekcie składa do koordynatora projektu (Joanna Dyniak) wypełniony formularz kandydata, zgodę rodziców na udział dziecka w projekcie i przetwarzanie danych osobowych oraz deklarację udziału w projekcie ( ostateczny termin 27 września br.). Formularze można pobrać u koordynatora lub w sekretariacie szkoły.
4.Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie:
Znajomość języka angielskiego,
Rekomendacja wychowawcy,
Wiedza i umiejętności niezbędne do realizacji działań w ramach projektu,
Motywacja ucznia do udziału w projekcie.
5.Kryteria wyboru uczniów na poszczególne wyjazdy :
Stopień zaangażowania w realizację projektu,
Frekwencja na zajęciach projektowych,
Terminowość realizacji zadań,
Deklaracja przyjęcia ucznia ze szkoły partnerskiej,
Nienaganne zachowanie,
Aktualny paszport/dowód osobisty,
Pisemna zgoda rodziców ucznia na wyjazd.
6.W szkole zostanie powołany zespół rekrutacyjny liczący co najmniej 3 osoby, w tym: przedstawiciel dyrekcji, koordynator projektu, nauczyciel realizujący zadania projektu.
7.Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu ucznia do projektu lub wyjazdu zespół rekrutacyjny może przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.
8. Z posiedzenia zespołu rekrutacyjnego każdorazowo zostanie sporządzony protokół, a imienna lista osób zakwalifikowanych na wyjazd zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń.
9.W przypadku, gdy liczba chętnych na wyjazd przekroczy liczbę miejsc, zostanie sporządzona lista rezerwowa.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1.Regularne uczestnictwo w spotkaniach projektowych.
2.Terminowe wykonywanie przydzielonych zadań.
3.Tworzenie i opracowywanie materiałów niezbędnych do realizacji zadań projektowych.
4.Promowanie projektu wśród społeczności szkolnej.
5.Doskonalenie znajomości języka angielskiego.
6.Godne wypełnianie obowiązków reprezentanta szkoły na forum międzynarodowym.

ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

1.Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia potwierdzonego podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.
2.W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej i rezygnacji z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do pokrycia kosztów wynikających z tej rezygnacji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
2.W przypadku kwestii spornych, decyzje podejmie komisja złożona z przedstawiciela dyrekcji, koordynatora projektu i przynajmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.

Wystawa fotografii „Oblężenie Warszawy 1939r.”Zmiany, zmiany, zmiany…
Listopad 2021
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Ostatnio dodane